JEZIKOVNA ŠOLA JEZIKAČ

Splošni pogoji

poslovanja za izvedbo jezikovnih izobraževanj podjetja Jezikač d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja so del pogodbe in veljajo za vse udeležence jezikovnih izobraževanj (v nadaljevanju: naročnik)  jezikovne šole Jezikač d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), ki so sklenili pogodbo, tako da so podpisali prijavnico za jezikovno izobraževanje oziroma so prijavo sklenili na daljavo preko spleta, s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani www.jezikac.si  (v nadaljevanju: spletna stran) in s tem sprejeli ponudbo Jezikača, šole tujih jezikov.

Izvajalec jezikovnih izobraževanj, ki so predmet teh splošnih pogojev je podjetje Jezikač d.o.o, Tacenska cesta 123, 1000 Ljubljana, davčna številka SI11576464, Matična št.: 1872338.

Udeleženec je sklenil pogodbo z jezikovno šolo Jezikač tako, da se je prijavil na enega od razpisanih jezikovnih izobraževanj.

1. SPLOŠNO

1.1. Postopek sklenitve pogodbe

S podpisom prijavnice oz. klikom na gumb »Prijava« na spletni strani v zadnjem koraku prijave preko spleta izvajalec zabeleži naročilo in naročnika o tem tudi pisno obvesti po e-pošti na naslov, ki ga naročnik navede v prijavnici.

Če ima naročnik vprašanja ali težave, se lahko vedno obrne na elektronski naslov izvajalca: [email protected]. S podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani naročnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, na kar je ustrezno opozorjen ter z njimi v celoti soglaša. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

1.2. Cene izdelkov in popusti

Cene izdelkov so v evrih (EUR) z DDV, razen če je kje drugače določeno. Udeleženec je dolžan plačati ceno jezikovnih tečajev v skladu s sprejeto ponudbo oz. računa izvajalca. Veljajo cene in ostale ugodnosti na dan oddaje naročila. Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje poslovanja, cene, ter ponudbe objavljene na spletni strani izvajalca. Spremembe pričnejo veljati ob objavi na spletni strani. Stranko zavezujejo pogoji, cene ter ponudbe, ki so veljavne na dan oddaje naročila.

1.3. Prijava na obvestila, obdelava in varstvo osebnih podatkov

S podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani naročnik Jezikač d.o.o. dovoljuje hrambo, obdelavo in uporabo naročnikovih osebnih podatkov za potrebe svoje dejavnosti v skladu s Splošno uredbo EU (GDPR General Data Protection Regulation) o varstvu osebnih podatkov in nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja osebne podatke. S prijavo v jezikovni tečaj, v prostorih podjetja Jezikač d.o.o. ali preko spleta, se storitev obveščanja avtomatsko vklopi in se uporabnika doda na poštni seznam pri pošiljanju prihodnjih sporočil.

Uporabnik se od te storitve lahko kadarkoli odjavi, tako da iz elektronskega naslova, katerega želi odjaviti, pošlje elektronsko sporočilo na naslov [email protected], v katerem napiše, da se želi odjaviti od prejemanja obvestil.

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 5 let. Po tem času jih bo izvajalec trajno izbrisal.

Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video posnetkov, na katerih se v času izvedbe jezikovnega tečaja pojavlja naročnik, razen če naročnik tega izrecno ne dovoli.

2. JEZIKOVNI TEČAJI

2.1. Plačilo jezikovnega tečaja

Obveznost naročnika do plačila šolnine začne teči s podpisom te pogodbe oz. s klikom na gumb »Prijava« pri spletni prijavi.

Naročnik se ob podpisu pogodbe oz. s klikom na gumb »Prijava« pri spletni prijavi zaveže, da bo v enkratnem znesku ali v rednih mesečnih obrokih poravnal svoje obveznosti v osmih (8.) dneh od izstavitve računa na transakcijski račun izvajalca.

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti.

2.2. Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od tečaja iz upravičenih razlogov

Izvajalec, je upravičen do plačila v celoti za obdobje, za katerega se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik na primeren način obvesti o odpovedi oziroma prekinitvi tečaja iz utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga tečajnik ni mogel predvideti, kot je daljša bolezen (več kot 30 dni upravičene bolniške odsotnosti), nepričakovana selitev, nastanek službene obveznosti ali podobno.

V primeru prekinitve naročnine z vezavo, iz utemeljenega razloga, je naročnik dolžan o tem najprej pisno obvestiti izvajalca. O upravičenem razlogu mora naročnik izvajalcu podjetju Jezikač d.o.o. predložiti pisno potrdilo oz. dokazilo ter izvajalca obvestiti o predvidenem trajanju stanja, ki mu preprečuje obiskovanje tečaja, za katerega se sklene pogodba.

V primeru prekinitve naročniškega razmerja oziroma odstopa od pogodbe iz utemeljenega razloga je naročnik dolžan poravnati morebitne zapadle obveznosti iz naslova neplačanih naročnin preteklih mesecev ter stroške predčasne prekinitve naročniškega razmerja, ki vključujejo:

(1) Strošek vračila prejetih ugodnosti: Naročnik je ob predčasni prekinitvi sklenjene naročnine dolžan poravnati strošek vračila prejetih ugodnosti, ki ga izvajalec izračuna na dan prejetja pisnega zahtevka za odstop od naročnine. Strošek predstavlja razliko med plačano mesečno naročnino, pri kateri je naročnik dobil popust od redne cene in redno ceno mesečne naročnine na jezikovni tečaj brez popustov;

(2) Strošek predčasne prekinitve tečaja:  Naročnik skupinskega jezikovnega tečaja je ob odstopu od pogodbe pred potekom obdobja vezave dolžan poravnati stroške odstopa od pogodbe, ki se obračunajo na podlagi dodatnega administrativnega dela izvajalca potrebnih za procesiranje odstopa od pogodbe ter zagotavljanje nemotenega izvajanja jezikovnega tečaja za ostale udeležence v skupini. Stroški predčasne prekinitve skupinskega jezikovnega tečaja znašajo:

50,00 EUR, bruto pri tečajih za odrasle,

30,00 EUR, bruto pri tečajih za otroke.

Če naročnik želi odstopiti od sklenjene naročnine pred iztekom dogovorjenega obdobja vezave in za to nima utemeljenega razloga, kot je to navedeno v zgornjem odstavku, je naročnik dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

V primeru, da naročnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem predhodno ne obvesti izvajalca, se šteje, da je storitev opravljena kot je bilo dogovorjeno, naročnik pa je dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

Naročnik ima pravico, pri pogodbah sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, v 14 dneh obvestiti izvajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Če je naročnik izvedel prijavo oziroma nakup na sedežu podjetja Jezikač d.o.o. ali na tečaju samem, odpoved ni možna.

2.3. Pravica do vračila kupnine

Ob vpisu na tečaj v prostorih izvajalca, na spletni strani ali preko telefona si naročnik izbere želeni termin začetka jezikovnega tečaja. V primeru, da izvajalec v želenem terminu iz kakršnih koli razlogov ne more zagotoviti izvedbe izbranega tečaja, se naročnikova prijava prenese v naslednje obdobje. V primeru, da izvajalec ni zagotovil izvedbe jezikovnega tečaja več kot 30 dni od termina, ki ga je naročnik izbral pri prijavi, je naročnik upravičen do vračil vplačane kupnine v polnem znesku. Vračilo kupnine se izvede v roku 14 dni po odpovedi tečaja s strani izvajalca.

3. JEZIKOVNI TEČAJI

3.1. Izvedba jezikovnih tečajev

Izvajalec se zavezuje, da bo izobraževanje izvedeno strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezni tečaj in predstavljene v ponudbi naročniku. Za potrebe dogovorov med izvajalcem in naročnikom se uporablja učna ura, ki predstavlja 45 minut pedagoškega procesa.

Vsi urniki in časovni razporedi, ki so dogovorjeni med strankama ali objavljeni oziroma sporočeni s strani izvajalca, so predmet razpoložljivosti primernega učiteljskega osebja, razpoložljivosti prostorov v katerih potekajo tečaji in števila vpisanih tečajnikov. Izvajalec si vestno prizadeva, da najde nadomestilo ob morebitni odsotnosti učitelja. Izvajalec si pridržuje pravico, da zamenja učitelja glede na potrebe učnega procesa, razpoložljivost učiteljev ter učnih prostorov. Naročniki niso upravičeni do tega, da bi jih poučeval določen učitelj. Izvajalec bo ponudil nadomestne učne ure za vsako jezikovno uro ali tečaj, ki je moral biti odpovedan. V primeru, da to ni mogoče, bo izvajalec naročnika o tem nemudoma obvestil in ob koncu tečaja povrnil stroške vseh učnih ur, ki so bile plačane in ne izvedene.

Redni skupinski jezikovni tečaji praviloma potekajo od septembra do junija. V času praznikov in dela prostih dni se jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je to drugače določeno. V času šolskih počitnic in praznikov se jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je drugače določeno. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe urnika, naročnike pa je o tem dolžan predhodno obvestiti.

Pri izvajanju individualnega jezikovnega programa se terminsko izobraževanje organizira fleksibilno, na podlagi dogovora med predavateljem izvajalca in udeležencem. Pred začetkom izobraževanja se določi urnik po katerem se bo program izvedel. Naročnik pa ima pravico brez razloga odpovedati in prestaviti določeno število predavanj, a odpovedi ne smejo presegati več kot 20% vseh predavanj. V primeru individualnih izobraževanje je naročnik posamezno srečanje dolžan odpovedati najkasneje 24 ur pred dogovorjenim srečanjem, v nasprotnem primeru se šteje, da je bilo srečanje opravljeno in se naročniku obračuna v celoti. Naročnik lahko zakup individualnih ur izkoristi v roku enega leta od sklenitve pogodbe.

V primeru manjšega števila prijavljenih, pri skupinskih tečajih, si izvajalec pridržuje pravico do spremembe obsega tečaja ali odpovedi tečaja.

Za najmanjše število prijavljenih za redno izvedbo tečaja se, če ni predhodno z naročniki drugače dogovorjeno, šteje:

za otroke in srednješolce vsaj 5 (pet) prijavljenih oseb in

za odrasle vsaj 5 (pet) prijavljenih oseb.

V primeru manjšega števila prijav se obseg tečaja, če ni drugače sporazumno določeno, skrajša za naslednje faktorje: v primeru 4 prijavljenih se obseg zmanjša za 10%, v primeru 3 prijavljenih se obseg tečaja zmanjša za 20% ali se, po predhodnem dogovoru za naročnikom, smatra za individualni tečaj v troje ter se temu, po dogovoru z vsemi udeleženci tečaja, prilagodi cena tečaja. V primeru odpovedi izvedbe tečaja izvajalec naročniku v celoti povrne kupnino.

3.2. Izvajanje tečajev v primeru naravnih katastrof (potresi, poplave,…), nastalih vojn in terorističnih napadov, epidemij, pandemij in podobnih izrednih dogodkov

V primeru naravne katastrofe (potresa, poplave,…), nastalih vojn in terorističnih napadov, razglašenih epidemij, pandemij ter podobnih izrednih dogodkov, zaradi katerih bi izvajanje tečajev na običajen način (v predavalnicah in učilnicah) bilo onemogočeno ali znatno oteženo, bo izvajalec tečaj izvajal na daljavo, in sicer na ustrezen elektronsko podprt način, za izvajanje katerega bo naročnikom – udeležencem predal ustrezna navodila. Izvajanje tečajev na daljavo bo predvidoma potekalo ob časovnih terminih, ki so določeni za izvajanje tečajev na običajen način, prav tako bo izvajanje tečajev na daljavo potekalo v istem časovnem obsegu, kot izvajanje tečajev na običajen način. Izvajanje tečajev na daljavo, ki potekajo zaradi dogodkov opisanih v tej točki splošnih pogojev poslovanja, ne predstavlja razloga za prekinitev izobraževanja in izvajanje tečajev s strani naročnika, prav tako ne predstavlja razloga za zmanjšanje dogovorjene cene jezikovnih programov ali načina plačila, ki ni bilo dogovorjeno.

4. PRITOŽBE, REKLAMACIJE IN REŠEVANJE SPOROV

4.1. Pritožbe, pripombe in reklamacije v zvezi z izvedbo tečajev

Naročnik  ima pravico, če je bila storitev izvajalca opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti izvajalca storitve v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in izvajalcu omogočiti preučitev in pregled.

Obvestilo o napaki lahko naročnik izvajalcu sporoči osebno, o čemer mu izvajalec izda potrdilo, ali ga pošlje na naslov izvajalca.

Če obstoj nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, bo izvajalec najpozneje v roku osmih dni ugodil zahtevi naročnika.

V primeru, da je nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna, bo izvajalec pisno odgovoril naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu.

Pritožbe in pripombe, ki se nanašajo na izvedbo izobraževanja in ne predstavljajo stvarne napake v smislu določil Zakona o varstvu potrošnikov in predhodne točke teh Splošnih pogojev poslovanja, izvajalec sprejema na naslov izvajalca v roku 24 ur po opravljeni storitvi s priloženim računom in pisno obrazložitvijo.

4.2. Omejitev odgovornosti glede napredovanja

Izvajalec ne prevzema odgovornosti za nedoseganje določenih s tečajem povezanih ciljev. Vodila, ki jih je objavilo podjetje Jezikač d.o.o. glede števila učnih ur, ki so potrebne za dosego določene stopnje oz. nivoja, so osnovana na primerjalnih izkušnjah, a se lahko razlikujejo od dejanskih zahtev v posameznih primerih. Izvajalec si pridružuje pravico, da na podlagi opravljenega testiranja naročnika razporedi v skupino glede na ustrezno stopnjo oz. nivo njegovega predznanja, ki se lahko razlikuje od stopnje oz. nivoja znanja, v katero se je prijavil naročnik.

4.3. Reševanje sporov

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno je za odločitev pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo 01. 01. 2022, udeleženec pa jih sprejme s podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani www.jezikac.si.

V Ljubljani, 01. 01. 2022

Robert Lampič, direktor

Naši kontakti
Tacenska cesta 123, 1000 Ljubljana
(01) 511 03 79
Naročite se na novičke
Prijavite se na brezplačne e-novice, s katerimi vas bomo obveščali o dogodkih, novostih in aktualni ponudbi jezikovne šole Jezikač.

  Naložbo (Vavčer za digitalni marketing - izdelava spletne trgovine) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

     

  © 2022 Jezikač | Vse pravice pridržane
    Call Now Button